platsannonser
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
hotellnytt
Comfort Hotel
växer i Göteborg
Hotellnytt
Rekord i antal hotellnätter
under H22 City Expo i Helsingborg.
Nytt jobb
Sophie Ahlin
har tagit över Clarion Collection Hotel Temperance.
Fler än 2300 deltagare
Cvent Connect Europe
handlar om mångfald, jämställdhet och inkludering.
5 oktober 2022
Nick Shackleton-Jones:
Hur man skapar en arbetsplatskultur vid L&D-evenemang.
19 oktober, Stockholm
Årets största mötesplats
om hotell och hotellfastigheter.
2 december 2022
eComExpo gör endags transport- och energikonferens i Göteborg:
”Vi måste synka myndigheternas arbete för en fossilfri transportnäring
SmartBygd Event
Digitala lösningar och innovationer
visas på mässa i Dorotea.
hotellnytt
Förenade Arabemiratens hotellmarknad
kommer att växa med 25 procent till 2030.
19-22 september 2023
Global Investigative Journalism Conference kommer till Göteborg
GIJC23 flyttas från Sydney, Australien till Göteborg 19–22 September 2023.
RSS
rss_icon
Länkar
Visit Stockholm och Tillväxtverket satsar 8,3 miljoner på besöksnäring

Visit Stockholm beviljas stöd av Tillväxtverket för att stärka besöksnäringen i Stockholm. Projektet ska bidra till att små och medelstora företag att komma stärkta och långsiktigt hållbara ur pandemin. En del av projektet ska utveckla digitaliseringens möjligheter för besöksnäringen. Den andra delen tar ett helhetsgrepp om att utveckla evenemangsnäringen i regionen. Tillväxtverket har beviljat 50 procent av projektmedlen inom ramen för utlysningen ”Branschsatsning - Rädda företag inom besöksnäringen”.

Projektet möjliggör att Visit Stockholm kan leda den strategiska utvecklingen, främja nya affärsmodeller, ge insikter om nya målgrupper och intäktsmodeller för företag i besöksnäringen med utgångspunkt i Corona-krisen. Projektet bidrar till stärkt samverkan mellan besöksnäringens aktörer och säkrar även en hållbar framtid för besöksdestinationen Stockholm.

Projektet möjliggör för små och medelstora företag inom besöksnäringen att utvecklas ut ur en kris som påverkar starkt. Visit Stockholm går in med hälften av summan och ett stort engagemang. Fokus ligger på digital affärsutveckling och evenemang. Med satsningen stärker Stockholm positionen som innovativ och hållbar besöksdestination både internationellt och nationellt. Viktigt för både Stockholm och Sverige, säger Caroline Strand vd för Visit Stockholm.

Projektet genomförs med medel tilldelade av Tillväxtverket ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. 34 projekt har beviljas anslag inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet som hanteras av Tillväxtverket. Drygt 67 miljoner fördelas med syfte att förbättra förutsättningarna för företag inom besöksnäringen att komma stärkta och långsiktigt hållbara ur pandemin.

 

Tillväxtverkets motivering

Tillväxtverket har bedömt att projektet ska beviljas stöd av följande skäl:

Tillväxtverket bedömer att ansökan passar in i sökt utlysning och investeringsprioritering. Med insatser inom två block - utvecklingsinsatser för digital utveckling respektive riktade insatser till evenemangsnäringen - adresserar projektet direkt och konkret krisdrabbade besöksnäringsföretag och deras behov under och efter den kris som pandemin Covid-19 framkallat.

Digitala utvecklingsinsatser riktas mot en bredd av företag. Kompetenshöjande insatser riktas direkt till företagen, därutöver genomförs förutsättningsskapande insatser såsom utveckling av nya digitala lösningar bl.a. med modul med verktyg, modeller, arbetssätt, mediabank med mera. Tillväxtverket bedömer att de nya digitala lösningar som skisseras har en innovativ höjd. Projektets andra del med inriktning på evenemangsnäringen möter en angelägen utmaning, då evenemangen är en viktig motor för storstädernas besöksnäring. Evenemangen stärker och samspelar med många delar av besöksnäringen, varför projektets insatser för att etablera nätverk och stärka samverkansförmågan inom aktörssystemet bedöms som angelägna. Den kunskapshöjning och utveckling av nya affärsmodeller som genom projektet genereras i Stockholm är av nationellt intresse.

 

Bakgrund

Pandemin har accelererat digitaliseringen och ställer krav på förmåga att möta nya behov och beteenden. Behovet att utveckla digitala lösningar och förmåga till anpassning för företagen inom besöksnäringen är stort. Visit Stockholm har startat ett arbete för att framtidsutveckla besöksnäringen genom en ny digital plattform. En del i plattformen riktar sig till aktörer i Stockholms besöksnäring vilket utgör en bra grund för en ökad samverkan med besöksnäringen. De förändringar under krisen som skett innebär att delar av besöksnäringen måste ställa om till nya arbetssätt och målgrupper. Djupare kunskaper behövs för att ytterligare analysera hur främjandesystemet kan stödja denna omställning på bästa sätt. Den digitala affären behöver utvecklas. I projektet sker detta tillsammans med företagen i en anpassad process efter varje företags behov.

Evenemangsarrangörerna är mycket hårt drabbade av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Evenemangsnäringen inkluderar en stor mängd små- och medelstora företag. Alltifrån teatrar, konserter och turnéer till nöjesparker och idrottsevenemang. Dessutom påverkas ett stort antal underleverantörer som ofta är specialiserade mikro- och småföretag med unik expertis och kompetens inom sitt område, t.ex. musikproduktion eller ljud- och ljusuppsättningar. Systemet av underleverantörer har tagit mycket stor skada.

Evenemang sker i störst utsträckning i storstäderna och när de genomförs interagerar branschen med destinationen och det lokala näringslivet. Genom att fokusera på evenemang, hållbar destinationsutveckling samt ökad digitalisering och samverkan för innovation kan projektet nå ut och påverka ett stort antal aktörer, utöver de företag som är direkt inkluderade i projektet.

Företagen inom besöksnäringen i Stockholms län är hårt drabbade av pandemins effekter. Rådande förbud, restriktioner och stängda gränser medför att marknaden blir starkt begränsad och företagen tappar stora delar av sin omsättning. Merparten av företagen är små med begränsade möjligheter att hantera längre bortfall av besökare eller kunder. Pandemin har skapat nya kundbeteenden och med det behov av anpassning inom besöksnäringen.

Covid-19 pandemins negativa effekter på besöksnäringen har slagit extra hårt mot Sveriges storstäder och framförallt mot Stockholm. Normalt fungerar Stockholm, Göteborg och Malmö som tillväxtmotorer för besöksnäringen i Sverige. När de internationella besökarna uteblir och besökare från Sverige undviker besök i storstäder drabbas besöksnäringen i stadskärnan extremt hårt.

Läget för stadens besöksnäring är mycket allvarligt, och långt ifrån över. Det framgår tydligt i siffror om gästnätter, framtida hotellbokningar, inställda evenemang och ändrade beteenden vad gäller hur man väljer att resa och uppleva Stockholm.

 

Foto: Nordiska museet höst besöksnäringStockholm Djurgården. Foto: Henrik Trygg