nyheter
bra flygnytt
Finnair återinför flyg
från Sverige till Asien och USA.
hotellvärlden
Hilton Hotels vd:
Affärsresorna är tillbaka till 50 procent
covidsäkrat event
10-årsjubileum
för Australiens hälsovårdsvecka.
flygnytt
SAS öppnar ny linje
från Luleå till London.
hotellnytt
Lunds största hotell
väljer BWH Hotel Group.
24-26 augusti
Trender, framtidsspaningar och kunskap
– Formex bjuder på digitala aktiviteter i augusti.
digifysiska hybridmöten
Coeo tar in fyra miljoner i kapital
för att digitalisera mötesindustrin.
ny global rapport
Bristfällig krishantering
i många organisationer.
teknikdrivet bolag
Wihlborgs hyr ut till Regin
som öppnar innovationscenter på Ideon i Lund.
Upp Till €60,000 PER EVENT
Vienna Convention Bureau
startar en mötesfond på 40 miljoner kronor.
RSS
rss_icon
Länkar
Ny framtidsrapport från Ledarna: Så ser cheferna på distansarbete i framtiden

Sveriges chefsorganisation Ledarna har presenterat framtidsrapporten, ”I förändringens riktning”. Den baseras på enkätsvar från över 5000 chefer i Sverige och är därmed en av de mest omfattande genomlysningar av tillståndet på den svenska arbetsmarknaden som gjorts – och ger ett unikt perspektiv på stora pågående strukturomvandlingar av svenskt arbetsliv. Rapporten baseras på en undersökning från ifjol som bland annat visar hur chefer ser på distansarbete.

Under coronapandemin har det flexibla arbetet, att arbeta och leda på distans, snabbt blivit en högaktuell fråga. Även om cheferna i vår undersökning förväntade sig att framtidens arbetsplats kommer att vara mer flexibel och annorlunda organiserad än vad den är idag, så förväntade de sig en gradvis och långsam förändring snarare än en snabb och revolutionerande. Pandemin har visat hur snabbt en förändring kan komma och hur viktigt det då är chefer står rustade att möta denna, och att chefernas egen kompetensutveckling fungerar tider som är mer normala.

"Chefer spelar en avgörande roll i förändringsarbetet som följer med förändring och strukturomvandling, men bara om de inte hålls tillbaka av kompetensbrist. Det finns en viss risk att både chefernas mer framåtblickande arbetsuppgifter och deras kompetensförsörjning trängs undan och marginaliseras av en ökad administrativ arbetsbörda kopplat till den löpande verksamheten. För att undvika det måste cheferna få tid att vara just chefer", säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Chefernas sammanlagda svar i undersökningen om förändringar i ledningsstruktur och arbetsformer ger en indikation om var de kollektivt uppfattar att förändringsbehovet är som störst. Den bild som framträder är anmärkningsvärt samstämmig mellan chefer på olika nivå i organisationerna. Tyngst väger frågan om arbetsplatskulturen, följt av behovet av strukturerade processer, arbetslivets flexibilitet i form av distansarbete och anpassade arbetstider, och till sist organisationens ledningsstruktur.

"Framtidens arbetsplats och arbetsliv kommer att se annorlunda ut. Det påverkas av den tekniska utvecklingen och andra omvärldsförändringar, men också av hur man omorganiserar och anpassar arbetslivet till nya förutsättningar. Cheferna spelar en nyckelroll i den anpassningen och därför är det intressant att undersöka hur de bedömer den pågående förändringen på sina arbetsplatser", säger Joakim Wernberg, författare av Ledarnas framtidsrapport och forskningsledare på Entreprenörskapsforum.

Förutsättningarna för när, var och delvis också hur människor arbetar har förändrats. Chefer står under pandemin inför utmaningen att leda och koordinera arbete i en grupp där olika individer har olika grader av flexibilitet i sitt arbete och som inte befinner sig på samma plats.

"Att som chef leda på distans handlar inte om en ny typ ledarskap, men det innebär nya kanaler att utöva det i. Ledare och medarbetare måste tillsammans hitta arbetssätt som fungerar och som är hållbara över tid", säger Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Den nu presenterade undersökningen genomfördes innan coronapandemin slagit till och ställt mycket på ända. Ledarna planerar att göra en uppföljande studie som belyser hur chefernas framtidsförväntningar påverkats av krisen.

 

Rapporten drar några slutsatser:

• En majoritet av cheferna ser inte en pågående förskjutning mot mer decentraliserade och platta ledningsstrukturer. Nästan hälften av cheferna, 47 procent, anser att deras arbetsplats har en centraliserad och hierarkisk ledningsstruktur idag och att en nästan lika stor andel, 44 procent, tror inte att ledningsstrukturen kommer att bli plattare inom tre år.

 

• Chefer högre upp i organisationerna uppger i högre utsträckning än chefer på lägre nivåer att flexibelt arbete är vanligt förekommande samt att andelen flexibelt arbete kommer att öka i framtiden.

 

• Ett flexibelt arbetsliv skapar stress bland chefer. Mer än fyra av tio chefer, 42 procent, uppger att ett mer flexibelt arbetsliv leder till ökad stress på arbetsplatsen. Stress följer bland annat av att gamla regelverk tillämpas på nya arbetsförhållanden. Vi ser en framväxt av det gränslösa arbetet, det vill säga att uppdelningen mellan arbetsliv och privatliv blir allt mindre tydlig.

 

• Chefer tror att framtidens arbetsplats kommer att vara mer flexibel och annorlunda organiserad än vad den är idag, men det handlar om en gradvis långsam snarare än en snabb revolutionerande förändring.

 

• En sund organisationskultur kan bidra till att hålla ihop en organisation med flexibelt arbete och distansarbete. 88 procent av cheferna instämmer i att organisationskulturen kommer att bli en allt viktigare framgångsfaktor för deras organisationer. 60 procent instämmer helt i påståendet. 70 procent av cheferna instämmer helt eller delvis i att det behövs mer strukturerade processer och arbetsformer på deras arbetsplats.

 

• En majoritet av cheferna tror att deras arbetsbörda kommer att öka och att de kommer att lägga mer tid på främst administration och uppföljning, följt av strategiskt arbete, planering, coachning och utveckling av medarbetare.

 

• Var fjärde chef förväntar sig att antalet chefer på deras arbetsplats kommer att öka.

 

• Chefernas kompetens och kompetensutveckling behöver stärkas för att hantera organisationer i förändring. 51 procent tror att behovet av vidareutbildning för chefer kommer att öka markant inom tre år.

 

Fakta: Om undersökningen och rapportförfattaren

Sveriges chefsorganisation Ledarna har genomfört en undersökning bland drygt 5000 chefer inom privat och offentlig sektor kring hur deras arbetsplatser ser ut samt hur de tror att organisationen kommer förändras inom de kommande tre åren. Undersökningen, som genomförts av Novus på uppdrag av Ledarna under juni och juli 2019, bygger på webbenkätsvar från Ledarnas medlemmar i hela Sverige. Undersökningen genomfördes bland ett slumpmässigt urval, och i Ledarnas Chefspanel. Totalt genomfördes 5446 intervjuer.

 

Rapportförfattare är Joakim Wernberg, fil. dr. i ekonomisk geografi. Han är forskningsledare på Entreprenörskapsforum och affilierad forskare vid CIRCLE, Lunds universitet. Hans forskning handlar om strukturomvandling, komplexa system samt växelverkan mellan teknisk och ekonomisk utveckling.

---------------------------------------------------------------------------------------------Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 93 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos Ledarna får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov.

 

Bilden: Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.