platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef Akademikonferens
PCO för SLU, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
IMEX 2023
Tum Islam ALeminden Ozur Dileyeceksiniz
Tum Islam ALeminden Ozur Dileyeceksiniz
festivalsommar
Håkan Hellström
är klar för Way Out West.
stort event
Cirque du Soleil
återvänder till Malmö Arena i maj 2023.
hotellnytt
BWH Hotel Group lanserar Aiden
– ett nytt varumärke på hotellmarknaden.
Ny mötesplats
Digitalisering behövs
för ett levande Västerbotten.
digital plattform
Event Logic växer med över 800 procent
och expanderar till övriga Norden.
Utmärkelse
Tourism in Skånes innovationsprojekt
prisas internationellt.
flyg
Eurowings lanserar
lanserar direktlinjer till Rom och Stuttgart från Arlanda.
8 000 hundar
Nordens största hundevent
är tillbaka i Göteborg.
Den 16–18 februari 2023
Elite Grand Hotel Norrköping
officiellt hotell till Future Echoes.
RSS
rss_icon
Länkar
Stark tillväxt och bättre lönsamhet för Scandic Hotels
Året har präglats av en stark intäktstillväxt för Scandic Hotels. Tillväxten är främst en följd av förvärvet av den norska hotellkedjan Rica Hotels med 10 600 hotellrum och 71 hotell. Den samtidigt goda organiska tillväxten om 10,0 procent i hotellportföljen bekräftar att koncernens investeringar i hotellportfölj och kunderbjudande har gett önskat resultat. Koncernen har under året tagit marknadsandelar i samtliga nordiska länder. Den starka tillväxten har skett samtidigt som koncernens justerade Ebitda-marginal ökade till 9,4 procent.

 

• Nettoomsättningen ökade med 37,4 procent till 10 825,9 MSEK (7 881,9).

• Den organiska tillväxten, det vill säga exklusive förvärv, var 10,0 procent.

• Nettoomsättningen LFL1.) ökade med 4,7 procent.

•  RevPAR ökade med 7,4 procent (3,1 procent LFL), främst drivet av en högre beläggningsgrad.

• Justerat Ebitda uppgick till 1 019,3 MSEK (693,0) motsvarande en marginal om 9,4 procent.

• 226 (152) hotell motsvarande 41 913 (29 704) hotellrum var i drift vid årets utgång.

 

1.) Like-for-like (LFL) avser de hotell som varit i drift under hela innevarande samt föregående år (inga nya eller lämnade hotell för året är inkluderade) samt till oförändrade valutakurser.

2.) Justerat Ebitda. Rörelseresultat före öppningskostnader, poster av engångskaraktär och före avskrivningar, finansiella poster och skatt.

 

Koncernchefens kommentar till bokslutet 2014:

– Det är med glädje jag kan konstatera att våra kommersiella strategier och insatser har gett resultat under året. Vi har tagit marknadsandelar i samtliga nordiska länder samtidigt som vi har förbättrat lönsamheten, säger Frank Fiskers, vd och koncernchef.

– Förutom att vi numera är Nordens klart största och ledande hotelloperatör med ett oslagbart geografisk nätverk ger förvärvet av Rica Hotels oss också betydande möjligheter till försäljnings- och kostnadssynergier framöver. Årets sista kvartal påverkades dock negativt av den minskade aktivitetsnivån inom olje- och gassektorn i Norge. Vi följer noggrant det förändrade ekonomiska läget i Norge och har en tro på Norge som, en över tid, stabil och stark hotellmarknad.

– Vi avslutar 2014 med ett gott momentum i organisationen både på intäktssidan och på kostnadssidan. Detta sammantaget, tillsammans med de investeringar vi har gjort under året i såväl hotellportfölj som kunderbjudande, gör att vi är väl rustade för fortsatt långsiktig tillväxt med god lönsamhet.

Basen i tillväxten utgörs fortsatt till största del av företagskunder. Andelen kontrakterade företagskunder och återkommande intäkter ökar från en god nivå och under året har en rad strategiska samarbetsavtal förnyats respektive nytecknats. Scandic attraherar en allt större andel nationella och internationella fritidsresenärer, vilket påverkar beläggningsgraden positivt under helger och semesterperioder. Lojala kunders andel av intäkterna fortsätter att vara på en hög och stabil nivå.

Under slutet av 2013 om- och nyförhandlades ett antal distributionssamarbeten, något som har påverkat årets försäljning positivt, framför allt kopplat till internationell fritidsturism. Försäljningen via egna kanaler är på en fortsatt hög nivå och bolaget genomförde under året betydande investeringar för att den digitala servicen och kundupplevelsen ska vara marknadsledande även framöver.

Marknaden för hotellfastigheter fortsätter att vara attraktiv och Scandic för en kontinuerlig dialog med fastighetsägare om projektering av nya hotell samt övertagande av befintliga hotell. Scandic hade vid periodens slut en hotellkapacitet om 41 913 hotellrum fördelade på 226 hotell. Det renoveringsprogram som påbörjades 2012 tillsammans med fastighetsbolaget Pandox, som innebär att ett 40-tal hotell i Sverige, Norge och Finland uppgraderas till en hög, enhetlig och kostnadseffektiv standard, var till 95 procent slutförd vid årets utgång. De hotell som färdigrenoverats under året har fått ett mycket positivt omdöme från gäster och har bidragit till en fortsatt ökning av Scandics index för gästnöjdhet.

Scandics systematiska arbete för att reducera verksamhetens miljöpåverkan, främst inom energi- och vattenförbrukning samt avfall, fortsätter att visa positiva resultat. Årets goda miljöresultat är framför allt hänförligt till att hotellportföljen innehåller alltfler nybyggda eller nyrenoverade hotell. Under året påbörjade bolaget ett arbete för att certifiera alla nordiska hotell enligt Nordic Ecolabel/Svanens nya skärpta krav. Förutom att bolaget är först med EU-certifierade miljöhotell i Polen så uppmärksammas Scandics miljöarbete kontinuerligt och nomineras till priser inom hållbarhet. Scandic i Sverige har under året, för fjärde året i rad, röstats fram till den mest hållbara hotellkedjan i den årliga konsument-undersökningen ”Sustainable Brands”.

Efterfrågan på hotellnätter har ökat i samtliga nordiska länder. Utökad hotellkapacitet har dock haft en dämpande effekt på såväl genomsnittligt pris som beläggningsgrad på de svenska och norska hotell-marknaderna. I Sverige ökade RevPAR (genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum) med 1,2 procent medan RevPAR i Norge minskade med 0,5 procent på grund av den försvagade marknadsutvecklingen inom olje- och gassektorn under senare delen av året. RevPAR ökade på den danska marknaden med 3,3 procent och i Finland med 2,1 procent, trots landets makroekonomiska utmaningar. (Källa: Benchmarking Alliance och STR Global).